Psychotherapie N.M. Ridden

Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van een psychotherapie is het tot stand komen van een goede therapeutische relatie en overeenstemming over de manier van werken. Met deze website wil ik een indruk geven van mijn praktijk. Mocht u na het bekijken van de website nog vragen hebben dan kunt u contact op nemen.

 

Mw. Drs. Nicole Ridden
Gezondheidscentrum Den Papendiek
Buitenschans 38
7141 EL Groenlo
T (0544) 46 31 61

Voor wie

Wie worstelt met zichzelf of zijn/haar situatie kan meestal bij een goede vriend of vriendin terecht, bij de eigen partner of een familielid. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor psychische problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter. De psychotherapeut komt in beeld als psychische klachten of problemen uw leven negatief beïnvloeden en u deze niet in uw eentje of met behulp van vrienden op kunt lossen.
In mijn praktijk bied ik specialistische (1ste en 2de lijns) psychotherapeutische hulp aan patiënten vanaf 23 jaar met de volgende problematiek:

Persoonlijkheidsproblematiek, zoals:

 • negatieve gevoelens en gedachten over uzelf
 • problemen in het contact met anderen
 • vragen over uw identiteit
 • problemen met autonomie en intimiteit

Specifieke klachten, zoals:

 • depressiviteit, labiliteit of prikkelbaarheid
 • angst, gespannenheid en onrust
 • eetproblemen
 • de weerslag van een ingrijpende/traumatische ervaring
 • lichamelijke problemen waarvoor geen medische verklaring is gevonden

Werk/studie gerelateerde problematiek, zoals:

 • samenwerkingsproblemen
 • faalangst of een niet functionele werkhouding
 • onvrede met loopbaan of studie

De behandelingen zijn op individuele basis. Indien nodig en gewenst kan de partner bij de therapie worden betrokken. Voor partnerrelatietherapie en groepspsychotherapie verwijs ik u door naar een hierin gespecialiseerde collega.

Werkwijze*

Er zijn diverse methoden voor de behandeling van psychische problemen. Belangrijke kenmerken van een succesvolle psychotherapie zijn:
- Het gevoel dat het klikt, dat er een vertrouwensband is of kan ontstaan. De intake is o.a. bedoeld om dit uit te zoeken.
- Een werkwijze die aansluit bij de persoonlijke vraag en mogelijkheden van de patiënt. Het is daarom nuttig om na te gaan of mijn werkwijze u aanspreekt.
Hieronder vindt u informatie over belangrijke elementen van psychotherapie: de intake, de behandelmethode en de evaluatie en afsluiting.

Intake
In het kennismakingsgesprek zet ik samen met u de problemen op een rij en worden uw hulpvraag en verwachtingen van de therapie besproken. Als deze aansluiten bij de behandelingen die ik geef, volgt verder onderzoek. Bij het eerste gesprek dient u uw verzekeringsgegevens en een verwijzing of verwijskaart van uw huisarts mee te nemen. Ook is het inmiddels wettelijk verplicht dat u zich bij een eerste bezoek legitimeert en dat het BSN nummer wordt genoteerd in het dossier.
In de loop van een paar (1 tot 4) onderzoeksgesprekken zal ik u vragen stellen over uw huidige situatie. Verder zal ik informeren naar uw levensloop. Ook zal ik u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en hoe u uw situatie hoopt te kunnen veranderen. Tijdens het onderzoek komt ook aan de orde hoe u ons contact ervaart. Daarnaast maak ik gebruik van vragenlijsten.
De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin geef ik aan wat volgens mij  nodig is en wat de behandelmogelijkheden zijn. Uitgaande van de diagnose, uw persoonlijke omstandigheden en uw hulpvraag formuleren we gezamenlijk een behandelplan. Hierin worden de doelen, de  aanpak en de frequentie van de behandeling vastgelegd. Verder vertel ik u hoe lang ik denk dat de behandeling ongeveer zal duren.
Als tijdens de intakefase duidelijk wordt dat u beter ergens anders behandeld kunt worden, adviseer ik over doorverwijzing.

Behandeling
In mijn praktijk kunnen de volgende therapievormen worden toegepast:

1. Psychodynamische psychotherapie
Deze therapievorm is gericht op de dynamiek van de – veelal onbewuste – krachten die in mensen werkzaam zijn en die hen bewegen. Uitgangspunt is dat de mens gevormd wordt door ervaringen met anderen in het verleden die doorspelen in het huidige leven.
Psychodynamische psychotherapie is bedoeld voor mensen met psychische problematiek die inzicht zoeken in de oorsprong van problemen. In de gesprekken is er aandacht voor uw innerlijke belevingswereld; de gevoelens, beelden en ideeën die in u leven. Samen ontrafelen we de problemen die u in het dagelijks leven ervaart. Het doel van de therapie is te leren begrijpen hoe pijnlijke gevoelens in het hier-en-nu samenhangen met ervaringen uit het verleden. Op deze wijze proberen we blokkades op te sporen en weg te nemen. Een beter begrip van uw binnenwereld (en die van anderen) kan leiden tot vermindering van klachten, maar ook tot een andere manier van omgaan met uzelf. Dit betekent dat het gevoel van eigenwaarde kan toenemen en ook de innerlijke vrijheid. U zult zich meer ontspannen voelen en meer geluk en levensvreugde ervaren. U kan daardoor steviger in de wereld staan. Als u meer naar binnen durft te kijken, wordt het duidelijker waar u staat en waarom u bepaalde keuzes maakt. Dat geldt in relaties, maar ook in het werk of in de studie. Deze vorm van psychotherapie duurt vaak wat langer dan een andere therapievorm en vraagt om een intensieve samenwerking. Voor inzichtgevende psychotherapie is het van belang dat u in staat bent om stil te staan bij nare gevoelens. Dit vergt incasseringsvermogen. Ook moet u er tegen kunnen dat iemand langere tijd met u mee kijkt. Enige aanleg tot inzicht en vooral ook enig plezier in het kijken in je eigen ‘ik’ en zelfstandig zoeken naar oplossingen is nodig.

2. Steunend structurerende psychotherapie
Deze therapievorm is een kortdurende gesprekstherapie gericht op uw huidige problemen/klachten. Vaak gaat het om een concreet probleem dat is ontstaan door een verandering in de levens- of werksituatie. Het is een praktische- en klachtgerichte therapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van technieken uit de cognitieve-gedragstherapie. Het doel is zicht  te krijgen op de relatie tussen gedachten, gevoel en gedrag en het veranderen van irreële gedachten in meer realistische, positieve gedachten. Hierdoor leert u beter om te gaan met uw klachten en problemen.

3. Traumabehandeling
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dit is een bewezen effectieve methode om nare, traumatische ervaringen te verwerken.

4. Psychoanalyse
Een psychoanalyse is een lang en intensief proces voor beide partijen. Een succesvolle analyse leidt tot diepgaande en langdurige verbetering van het somatisch en psychisch functioneren en kan het leven verrijken op het gebied van relaties, werk, seksualiteit en creativiteit.
Bij een psychoanalyse komt u 4 tot 5 keer per week gedurende meerdere jaren. De sessies vinden plaats op vaste tijden en duren 45 minuten. U ligt op een zgn. “analyse-bank”. De kracht van een psychoanalyse zit hem o.a. in de beleving van de problematiek in de actuele relatie met de analyticus en in het langdurig kunnen ervaren van een vertrouwensband waarin alles gezegd kan worden zonder “tegenacties’ van de therapeut.
Op dit moment wordt een psychoanalyse niet vergoed door de zorgverzekeraars.  Indien een psychoanalyse geïndiceerd is en u daarvoor gemotiveerd bent, wordt in overleg met u gekeken naar een passend tarief mede aan de hand van uw financiële draagkracht.

Zorgpaden

  Zorgprogramma's

Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (gb-GGZ) en Gespecialiseerde Geestelijke GezondheidsZorg (g-GGZ)

Behandeling in de Generalistsiche Basis GGZ

De huisarts kan u doorverwijzen naar de gb-GGZ als er sprake is van een lichte tot matige psychische aandoening. De gb-GGZ stelt grenzen aan de behandelduur en verdeelt behandelingen in vier categorieën:
Basis kort (294 min.)
Basis middel (495 min.)
Basis intensief (750 min.)
Basis chronisch (753 min.)

Behandeling in de Gespecialiseerde GGZ
Wanneer uw aandoening ernstiger van aard is, zal een behandeling in de gb-GGZ niet voldoende zijn. U zult dan door uw huisarts worden verwezen naar de g-GGZ.
De duur van behandelingen in de gespecialiseerde GGZ varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling.

Vergoeding en kosten

Verzekerde zorg
De behandeling van psychische stoornissen in de gb-GGZ en g-GGZ door een vrijgevestigde psychotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Het verplichte eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Dat betekent dat u de eerste 385,00 euro van zorg uit het basispakket zelf betaalt (deze bepaling geldt voor iedereen en is onafhankelijk van de zorgverlener die u kiest). Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing van u (huis) arts nodig.

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik een contract, zowel wat betreft de gb-GGZ als de g-GGZ:

Menzis, CZ, VGZ, Zilveren Kruis, DSW en VRZ.

Niet verzekerde zorg
Niet alle zorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Onder de niet-verzekerde zorg vallen o.a. partnerrelatietherapie, seksuele problematiek en aanpassingstoornissen. Deze niet verzekerde zorg betaalt u zelf. U heeft dan geen verwijzing van uw huisarts nodig.

No show
Als u een afspraak niet of niet tijdig afzegt (korter dan 24 uur voor de afspraak), komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show).

Praktijkinformatie

Kwaliteitsstatuut

In de psychotherapiepraktijk wordt gewerkt volgens kwaliteitseisen die zijn vastgesteld in het Kwaliteitsstatuut en voortvloeien uit beroepsregistratie, specialisme en beroepsvereniging. Vanaf januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve GGZ onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hieronder vindt u het Kwaliteitsstatuut en aanvullende informatie.

Kwaliteitsstatuut 4-3-2019

LVVP kwaliteitscriteria

Certificaat deelname praktijkvisitatie N.Ridden

Privacy

Als behandelaar heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst.

Als vrijgevestigde psychotherapeut is het vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet ik u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Hierbij gaat het om het vermelden van diagnose-informatie, dan wel tot de diagnose te herleiden informatie, op de factuur. In geval u hier principieel bezwaar tegen heeft, kunt u een privacyverklaring ondertekenen.
Voor het overige mag ik alleen in noodsituaties mijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.
Ik heb geen toestemming van u nodig wanneer ik over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Zie onderstaande Privacystatement.

Privacystatement Praktijk voor psychotherapie N.Ridden

ROM (Routine Outcome Monitoring)

Verzekeraars zijn wettelijk belast met de bewaking van kwaliteit van zorg. Dit heeft er toe geleid dat psychotherapeuten verplicht worden gesteld om, als onderdeel van de behandeling, vragenlijsten af te nemen om inzicht te krijgen in het effect van en de tevredenheid over de behandeling. In deze praktijk wordt het ROM-portal van de LVVP gebruikt. Het is een gebruiksvriendelijk en beveiligd systeem. Alle door de LVVP-leden ingevoerde data worden versleuteld.

Vanaf januari 2017 is elke vrijgevestigde psychotherapeut verplicht om ROM-gegevens aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ in het kader van het eerder genoemde kwaliteitsstatuut. Vrijgevestigden echter kunnen hun ROM-data niet rechtstreeks bij SBG aanleveren; om die reden is voor hen de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) opgericht. De SVR verzorgt en beheert de centrale infrastructuur voor aanlevering van ROM-data  op een beveiligde manier.

Zie de “Overeenkomst SVR-Vrijgevestigden”:

Overeenkomst SVR Vrijgevestigden

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over uw behandeling of uw behandelaar, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen.
Op grond van de WET BIG vallen psychologen en psychotherapeuten onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Zie voor meer informatie:  www.lvvp.info   “Voor clienten: Wat als ik ontevreden ben over de behandeling".

Waarneming tijdens afwezigheid
Wanneer in verband met een vakantie de praktijk gesloten is, kunt u indien nodig, contact opnemen met de waarnemend psychotherapeut. De betreffende gegevens zijn tijdens de vakanties ingesproken op het antwoordapparaat. De waarneming bij langdurige afwezigheid is geregeld. Indien van toepassing, wordt er binnen korte tijd contact met u opgenomen. Samen met u wordt er gezocht naar een zo passend mogelijke oplossing.

Openingstijden
Openingstijden: de praktijk is geopend op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Wachttijden gb-GGZ en g-GGZ (per 1 september 2021)

Aanmeldingswachttijd (Dit is de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek):

Voor psychotherapie is er momenteel een aanmeldstop.

Voor psychoanalyse is er geen wachttijd, aanmelden is mogelijk.

Behandelingswachttijd:  Ik hanteer geen behandelwachttijd. Dit betekent dat na de intake de behandeling aansluitend kan plaatshebben.

Wachttijd per hoofddiagnosegroep: Er is geen sprake van een wachttijd per hoofddiagnosegroep.    

Wachttijd per zorgverzekeraar:  Er is geen sprake van een wachttijd per zorgverzekeraar.  

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Therapeute

Ik ben Nicole Ridden, (GZ-) psycholoog en psychotherapeut.
Van 1986 tot 1991 studeerde ik klinische psychologie aan de Universiteit van Nijmegen. Daarna volgde ik van 1994 tot 1999 de postdoctorale beroepsopleiding tot psychotherapeut met hoofdrichting psychoanalytische psychotherapie.
Momenteel volg ik de specialistische opleiding tot psychoanalytica bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap.
Vanaf 1991 werkte ik als behandelaar bij diverse GGZ-instellingen, zoals het Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreven in Deventer en op de PAAZ van het Deventer Ziekenhuis. In 1999 verhuisde ik met mijn gezin naar de Achterhoek. Toen in 2003 het Gezondheidscentrum in Groenlo werd gerealiseerd, besloot ik mijn baan in Deventer op te zeggen en te starten met een eigen praktijk.

Registraties
BIG inschrijfnummer psychotherapeut: 59050074116
BIG inschrijfnummer GZ-psycholoog: 39050074125

Lidmaatschappen
https://www.npav.nl/
Vereniging EMDR Nederland 
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

Contact

Telefoon
U kunt telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 0544-463161.
Als u de voicemail inspreekt bel ik zo snel mogelijk terug. Het is prettig als u aangeeft wanneer u bereikbaar bent.

JPO Cliëntenlogin