Psychotherapie A. Rosier

Gespecialiseerde hulp bij psychische problemen

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Praktijk voor Psychotherapie A. Rosier maakt vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR (eyemovement desensitisation and reprocessing). De client leert emotionele problemen op te lossen door negatieve standpunten over zichzelf en de omgeving te wijzigen.Mw. Drs. Ada Rosier
Gezondheidscentrum Den Papendiek
Buitenschans 58b
7141 EL Groenlo
T (0544) 461550
E: psychotherapie@praktijkarosier.nl

KvK 09193730

Welkom
Welkom op de website van psychotherapiepraktijk A. Rosier. In deze praktijk wordt specialistische hulp geboden bij psychische problemen. Psychotherapeut Ada Rosier gaat in gesprek met volwassenen vanaf 18 jaar en helpt hen bij het begrijpen van zichzelf, het omgaan met (problematische) emoties en het ontwikkelen van meer realistische standpunten. Ook de partner kan erbij worden betrokken. Het doel van de behandeling is, dat u daarna weer zonder extra hulp verder kunt.

Voor wie
Sommige mensen voelen zich angstig, somber of zijn snel geïrriteerd. Het kan zijn dat iemand problemen ervaart in het contact met anderen, steeds piekert of voortdurend last heeft van schuldgevoelens of spanningsklachten. Deze psychische problemen kunnen tot uiting komen thuis of op het werk, in de omgang met anderen, bij echtscheiding of verlies. Vaak worden deze moeilijkheden door de persoon zelf of met steun van familie, vrienden en kennissen opgelost. Psychotherapie is een specialistische vorm van hulpverlening als de problemen niet meer hanteerbaar zijn.

In de praktijk wordt specialistische hulp geboden binnen de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ) en de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) bij de volgende problemen:

Persoonlijkheidsproblematiek zoals:
- Nare gedachten die het leven beheersen
- Problemen die het leven beheersen
- Piekeren of schuldgevoelens
- Vragen over identiteit
- Moeite met het verwerken van nare jeugdervaringen
- Moeite met intimiteit

Specifieke klachten zoals:
- Angsten, fobieën en dwanggedachten/handelingen
- Verlegenheid of assertiviteitsproblemen
- Depressiviteit, labiliteit en prikkelbaarheid
- Eetproblemen

Seksuele problematiek
- De gevolgen van een traumatische gebeurtenis
- De gevolgen van seksueel misbruik, intimidatie of geweld
- Problemen die gerelateerd zijn aan het werk/ studie zoals:
- Faalangst
- Moeilijk kunnen samenwerken
- Burn-out

Problemen die gerelateerd zijn aan de partnerrelatie/het gezin zoals: 
- Partnerrelatieproblemen
- Problemen door scheiding en/of verlies


Werkwijze
Intake
Voor het eerste gesprek is het noodzakelijk om de verwijsbrief van de huisarts, de gegevens van de zorgverzekeraar, een legitimatiebewijs en uw BSN nummer mee te brengen. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt gekeken of u aan het juiste adres bent. Sluit uw hulpvraag aan bij de aangeboden behandelmogelijkheden dan wordt tijdens enkele intakegesprekken het probleem waarmee u komt onderzocht en wordt tevens vastgesteld welke hulp daar het beste bij past. Een samenvatting daarvan wordt vastgelegd in het behandelplan. In het adviesgesprek wordt besproken waarom voor deze behandeling wordt gekozen. Samen met u wordt bekeken of dit behandelplan aansluit bij uw hulpvraag. Want er wordt uiteraard slechts dan met een behandeling gestart als u instemt met het behandelvoorstel en u zich op uw plaats voelt bij deze behandelaar.
Indien noodzakelijk kan een digitaal consult worden toegevoegd. Met behulp van JP clientenlogin kan ook e-health een onderdeel zijn van de behandeling.

Constateert de psycholoog dat u niet binnen de GGGZ of GBGGZ kunt worden geholpen, dan wordt u met een conclusie en een advies naar de huisarts terugverwezen.

Behandeling
Meestal bestaat een behandeling uit wekelijkse/ veertiendaagse gesprekken van drie kwartier. De lengte van de behandeling hangt af van de aard en de ernst van het probleem. Naast de gesprekken worden er vaak opdrachten meegegeven om thuis uit te voeren.
Op verschillende momenten tijdens de behandeling wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd. Dit vindt plaats aan de hand van een gesprek en met behulp van een digitale vragenlijst uit het ROM-portal (zie*) bij Qualiview. Naar gelang de uitkomst van de evaluatie wordt de behandeling vervolgd, bijgesteld of afgesloten.

1. Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar zijn verweven. Negatieve standpunten over zichzelf en de omgeving kunnen psychische problemen veroorzaken. In de therapie spoor ik samen met de cliënt problematische gedachten op waarna nieuwe inzichten kunnen worden ontwikkeld. De gevoelens en gedragingen passen dan beter bij de werkelijke situatie. Daardoor verminderen of verdwijnen de klachten. Je ziet dat de cliënt een adequate manier van reageren aanleert, dat zijn/haar gevoel van eigenwaarde toeneemt en er meer plezier in het leven ontstaat.

2. Schematherapie
Soms is cognitieve gedragstherapie niet voldoende om de problemen te overwinnen, Dan werk ik met schematherapie en EMDR. Buiten het bewustzijn kan iemand al vanaf de kindertijd een niet geheel doelmatig patroon van reageren hebben ontwikkeld. Deze schema’s houden zichzelf in stand en bieden weerstand tegen verandering. Belangrijk is dan deze patronen te identificeren, te begrijpen en te veranderen. Om dit te realiseren, moedig ik cliënten tijdens de therapie aan de emotionele aspecten van het probleem te onderzoeken, te ervaren, te uiten en alternatief gedrag te realiseren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de cliënt. Het gevolg is dat problemen verminderen en het zelfvertrouwen toeneemt.

3. EMDR
Voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen maak ik gebruik van EMDR, een bewezen effectieve methode. Dit kunnen acute traumata zijn, maar ook traumata die ontstaan zijn in het verleden.

4. Systeemtherapie (partnerrelatietherapie)
Paren hebben positieve intenties maar kunnen met elkaar verzeild raken in destructieve patronen. Beide partners zijn maker van dit patroon. De therapie richt zich op de interactie tussen de partners en de onderlinge communicatie en niet op het veranderen van elkaar. De partners moeten zelf aan de slag, tijdens de zittingen en thuis. 
 
 
*Gebruik van Routine Outcome Monitoring ( ROM)
Verzekeraars zijn wettelijk belast met de bewaking van kwaliteit van zorg. Dit heeft ertoe geleid dat psychologen/psychotherapeuten verplicht worden gesteld vragenlijsten af te nemen om inzicht te krijgen in het effect van de behandeling. In mijn praktijk wordt het ROM-portal van Tenzinger  gebruikt. Het is een gebruiksvriendelijk en beveiligd systeem. Alle door Tenzinger ingevoerde data worden versleuteld.
 
 
Vergoeding en kosten
 
Verzekerde zorg
Vanaf 1 januari 2014 is voor de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet de psychologische hulp opgesplitst in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en in de Gespecialiseerd Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ). De GBGGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychologische problemen en de GGGZ voor mensen met meer ernstige psychologische problemen. 
 
Binnen de GBGGZ kunt u in aanmerking komen voor een kort (maximaal 5 sessies), middellang (maximaal 8 sessies) of een intensief traject (maximaal 12 sessies). Het hangt vervolgens af van uw zorgverzekeraar of u binnen het kader van de GBGGZ één of indien nodig meerdere behandeltrajecten vergoed krijgt.
 
Binnen de GGGZ kan de verzekerde zorg voor een behandeling indien noodzakelijk één tot meerdere jaren duren.
U heeft vanuit uw basisverzekering ten aanzien van het pakket van verzekerde zorg zowel voor de GBGGZ als voor de GGGZ recht op volledige vergoeding. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Psychologische hulp of psychotherapie in de GBGGZ en in de GGGZ valt wel onder het wettelijk verplichte eigen risico dat u zelf moet betalen en dat uw zorgverzekeraar eerst met u verrekent voordat de zorg vanuit het basispakket wordt vergoed. De hoogte van het eigen risico hangt af van uw Zorgverzekeraar. In 2018 is het eigen risico vanaf achttien jaar gemiddeld € 385,00 per persoon.
Om een behandeling vergoed te krijgen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.
 
Onverzekerde zorg
Echter niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Na de intakefase zal moeten blijken of er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals bijvoorbeeld angst, depressie, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, en persoonlijkheidsproblemen. Seksuele problemen, partnerrelatieproblemen, een aanpassingsstoornis en in sommige gevallen een specifieke fobie vallen sinds 2014 niet langer onder de verzekerde zorg.
 
Declaratie van de kosten
Als uw psycholoog/psychotherapeut een contract met uw zorgverzekeraar heeft dan wordt de declaratie door uw behandelaar rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Niet verzekerde zorg betaalt u zelf. U krijgt in dit geval een factuur toegestuurd. De psychotherapiepraktijk heeft een contract met de volgende koepelorganisaties van Zorgverzekeraars:
 
- Menzis Zorgverzekeraar N.V.
- VGZ
- Zilveren Kruis
- CZ
- DSW Zorgverzekeraar 
- Eno
- ONVZ
- a.s.r
- Zorg en Zekerheid
- Caresq
 
Bij een koepelorganisatie zijn meerdere zorgverzekeraars aangesloten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.
 
Behandeltarieven
 
No show
Indien u een afspraak niet tijdig afzegt (minder dan 24 uur voor de afspraak) komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening
 
Zelf betalen
Indien u de psychologische hulp of psychotherapie zelf betaalt dan kunt u zich telefonisch aanmelden en bij ons informatie over de kosten inwinnen. In dit geval krijgt u zelf de factuur toegestuurd. Een verwijzing van de huisarts is dan niet noodzakelijk.
 
Praktijkinformatie
 
Kwaliteitsstatuut
In de psychotherapiepraktijk wordt gewerkt volgens kwaliteitseisen die zijn vastgesteld in het Kwaliteitsstatuut en die voortvloeien uit de beroepsregistratie, specialisme, en de beroepsvereniging. Vanaf januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve GGZ onder de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut te publiceren. Hieronder vindt u het kwaliteitsinstituut en aanvullende informatie
 
 
Privacy
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is een psychotherapeut gebonden aan zijn beroepscode. Uitsluitend na uw schriftelijke toestemming of in noodsituaties mag er informatie worden verstrekt aan derden. Een psychotherapeut mag wel zonder uw toestemming overleg plegen over een behandeling met collega’s. 
Sinds 2008 is een vrijgevestigd psychotherapeut vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om in het Zorgprestatiemodel  (ZPM) gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Deze informatie wordt gecodeerd aangeleverd bij de Zorgverzekeraar. Indien u hiertegen principieel bezwaar hebt, kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met behulp van een daartoe speciaal ontwikkelde formulier, de privacyverklaring. 
 
Klachtrecht
Als er problemen ontstaan tussen u en uw behandelaar is het van belang dat u dit in de eerste plaats met uw behandelaar bespreekt. Meestal is er in zo’n geval een misverstand ontstaan dat samen kan worden opgelost. Mocht de klacht blijven bestaan dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Een door de vereniging opgeleide klachtenbemiddelaar kan dan bemiddelen in het conflict. Is uw klacht dermate ernstig dat de bemiddeling niet lukt dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de LVVP of een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Voor meer informatie www.lvvp.info “Voor cliënten: Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar”.
 
Waarneming tijdens afwezigheid
Tijdens vakanties kunt u in dringende situaties contact opnemen met de waarnemend psychotherapeut. De betreffende naam en het telefoonnummer zijn tijdens de vakanties ingesproken op het antwoordapparaat. De waarneming bij langdurige afwezigheid is geregeld. Indien dit van toepassing is, wordt er binnen korte tijd contact met u opgenomen. Samen met u wordt gezocht naar een zo passend mogelijke oplossing.
 
 
Contact
Mw. Drs. Ada Rosier
Gezondheidscentrum Den Papendiek
Buitenschans 58b
7141 EL Groenlo
T (0544) 461550
 
De opening van Den Papendiek in 2003 was het moment waarop psycholoog en psychotherapeut Ada Rosier haar eigen praktijk startte na langdurig te hebben gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg (o.a. GGZ instelling Mediant te Hengelo/Enschede) en seksuologische hulpverlening (Rutgersstichting te Arnhem).
 
De praktijk is geopend op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt telefonisch contact opnemen. Als u op het antwoordapparaat uw naam en telefoonnummer inspreekt dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Het is handig als u tevens inspreekt op welk tijdstip u te bereiken bent.
 
Aanmeldwachttijd: 
Op dit moment geldt een aanmeldstop. 
 
Behandelwachttijd: (aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling). 
Er is geen behandelwachttijd. Momenteel is er in mijn praktijk bij alle eerder vermelde zorgverzekeraars nog voldoende budget. Dat betekent dat de wachttijden momenteel niet afhankelijk zijn van uw zorgverzekeraar (d.d.01-04-2024).
 
Psycholoog NIP
Psychotherapeut BIG registratie 29048222016
Gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie(VGCt) alsook in partnerrelatietherapie (NVRG) 
Seksuoloog NVVS geregistreerd.
Schematherapeut (niveau senior)
EMDR Europe practitioner
Supervisor VGCt 
Supervisor NVVS
 
Lid van:
Nederlands Instituut  van Psychologen (NIP), Osdorper Ban 27a, 1068 LD Amsterdam. 
Telefoon 020 4106222; www.psynip.nl
 
Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapie (LVVP). Mgr Van de Weteringstraat 134, 3581 HN Utrecht.
Telefoon 030 2364338; www.lvvp.nl
 
Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Maliebaan 50B, 3581 CS Utrecht.
Telefoon 030 2543054; www.vgct.nl
 
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). W.G. Plein 209, 1054 SE Amsterdam.
Telefoon 020 6123078; www.nvrg.nl
 
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS), Postbus 40551, 2504 LN Den Haag.
Telefoon 040 2852212; www.nvvs.info
 
Vereniging EMDR Nederland (VEN). Postbus 13032, 3507 LA Utrecht. 
 
Meer informatie vindt u op de websites.